Tractament immunomodulador en pacients amb pneumònia greu COVID-19

Assaig clínic que pretén realitzar un tractament immunomodulador en pacients adults amb pneumònia greu COVID-19 amb l’objectiu d’ajudar a definir el tractament estàndard d’aquesta malaltia


Descripció de l’estudi:

 • Títol: Randomised, controlled, open, one-site clinical trial in adult patients with COVID-19 severe pneumonia treated with immunomodulatory drugs.
 • Investigador principal: Salvador Augustin.
 • Centres d’implementació: Hospital Universitari Vall d’Hebron.
 • Població d’estudi: 290 individus entre 18 i 80 anys amb pneumònia greu COVID-19.
 • Tipus d’estudi: Assaig clínic aleatoritzat, controlat i obert d’un únic centre.
 • Mètodes: Els fàrmacs que s’evaluaran en aquest assaig són:
  – Sandimmun concentrat per solució per a perfusió (via intravenosa), el principi actiu és la Ciclosporina.
  – Sandimmun càpsula tova (via oral), el principi actiu és la Ciclosporina.
  – Roactemra concentrat per solució per a perfusió (via intravenosa), el principi actiu és el Tocilizumab.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Avaluar l’impacte en la mortalitat a 28 dies d’una estratègia immunomoduladora amb 2 pautes de tractament estratificades segons nivells plasmàtics d’IL-6, administrades en addició al tractament estàndard, en pacients adults amb pneumònia greu COVID-19.

Objectiu secundari: Avaluar l’impacte d’aquesta estratègia en les següents variables: mortalitat precoç (48 hores, 7 dies i hospitalària), mortalitat a UCI, dies de ventilació mecànica, aclariment de virus (viral clearance/viral shedding), temps fins normalització de saturació d’oxigen, temps fins defervescencia (descens de la febre), millora de reacció inflamatòria, dies d’hospitalització, dies d’intubació, seguretat i tolerabilitat de la intervenció.

Més sobre aquest estudi:

Justificació: Es pretén estudiar la resposta de pacients amb pneumònia greu COVID 19 a una estratègia immunomoduladora amb 2 pautes de tractament estratificades segons nivells plasmàtics d’IL-6 administrades en addició al tractament estàndard encaminades a disminuir la resposta inflamatòria/immunològica i obtenir un benefici terapèutic en aquests pacients. Resultats positius podrien ajudar a definir el tractament estàndard de la pneumònia greu COVID-19 i tenir un impacte dramàtic en morbimortalitat tant local com global. Resultats negatius també constituirien una evidència científica molt útil per abandonar aproximacions empíriques sense fonament i ajudarien a redirigir/prioritzar recursos i esforços en una altra direcció més prometedora.

Hospital Vall D Hebron 1


Altres estudis sobre farmacologia:

Projecte E-speranza-COVID19

Aquest estudi pretén demostrar l’eficàcia del Montelukast en pacients amb COVID-19 persistent per ajudar a millorar la seva qualitat de vida

CIBERES UCI COVID

CIBERESUCICOVID és un estudi fonamental per a millorar l’atenció als pacients crítics per la COVID-19.

Vacunació en persones amb COVID Persistent

Aquest estudi pretén determinar els efectes de la vacunació enfront del SARS-CoV-2 en persones amb COVID Persistent.

Estudi ANTICOV: La COVID-19 a l’Àfrica

Col·labora amb l’estudi ANTICOV per tractar la COVID-19 a l’Àfrica.

Prescripció d’antibiòtics durant la pandèmia de la COVID-19

Cal reforçar urgentment els enfocaments d’administració d’antimicrobians durant la pandèmia de la COVID-19. Aquest estudi avalua l’impacte de la COVID-19 en el consum d’antibiòtics

Antihistamínics i azitromicina com a tractament de la COVID-19

Aquest estudi suggereix que el diagnòstic d’atenció primària i el tractament amb antihistamínics, més azitromicina en casos seleccionats, pot tractar la COVID-19 i prevenir la progressió de la malaltia greu en pacients d’edat avançada.

Ús real de remdesivir en pacients hospitalitzats amb COVID-19

Aquest estudi té com a objectiu avaluar en la pràctica clínica l’eficàcia i seguretat de remdesivir en pacients ingressats per COVID-19.

Prevenció amb Calcifediol de problemes respiratoris causats per COVID-19

Aquest assaig clínic multicèntric pretén demostrar que el tractament amb calcifediol disminueix la necessitat de ventilació invasiva i ingressos a la Unitat de Cures Intensives i les defuncions.

Maraviroc en pacients hospitalitzats per COVID-19

Assaig clínic de fase II que avalua la seguretat i eficàcia del fàrmac Maraviroc combinat amb tractament estàndard enfront del tractament estàndard en pacients infectats per SARS-CoV-2 i hospitalitzats per COVID-19.

Assaig Solidaritat: Tractaments contra la COVID-19

Solidaritat és un assaig clínic internacional que pretén avaluar l’efecte d’una sèrie de medicaments pel tractament de la COVID-19.