Implicacions pronòstiques de la ràtio neutròfils-limfòcits en la COVID-19

Aquest estudi té com a objectiu determinar si la relació neutròfils-limfòcits (NLR) pot ser útil per al diagnòstic i el tractament de la COVID-19


Paraules clau: COVID-19; endothelial dysfunction; hyperinflammatory response; Neutrophil–lymphocyte ratio.

Resultats:

– 45 pacients (12,1%) van experimentar una insuficiència respiratòria aguda greu que va requerir assistència respiratòria.

– 47 pacients (12,6%) van morir.

– Els pacients amb pitjors resultats eren majors (P = 0,002) i presentaven una NLR significativament major a l’ingrés (P = 0,001), un major augment del NLR màxim (P <0,001) i una major velocitat d’augment de la NLR (P = 0,003 ) en comparació amb els pacients de seguiment.

– En una regressió logística multivariable l’edat, la malaltia cardiovascular i la proteïna C reactiva a l’ingrés i la NLR màxima es van associar significativament amb la mort.

Descripció de l’estudi:

  • Títol: Prognostic implications of neutrophil-lymphocyte ratio in COVID-19.
  • Investigadors principals: Sara Jimeno, Paula S. Ventura, Jose M. Castellano, Salvador I. García-Adasme, Mario Miranda, Paula Touza, Isabel Lllana i Alejandro López-Escobar.
  • Centre d’implementació: Hospital Universitario HM Puerta del Sur, Madrid.
  • Població d’estudi: 119 pacients amb COVID-19.
  • Tipus d’estudi: Estudi observacional retrospectiu.
  • Disseny: Els pacients van ser reclutats des de l’1 de març fins al 31 de març de 2020 i van ser classificats segons el Grup d’Experts en R + D de l’OMS.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Determinar si la relació neutròfils-limfòcits (NLR), com a marcador de disfunció endotelial, pot ser útil per identificar els pacients amb un mal pronòstic en els casos de COVID-19 hospitalitzats.

Més sobre aquest estudi:

Context científic: La presentació clínica de la COVID-19 varia des d’una malaltia lleu i autolimitada fins a la fallada de múltiples òrgans i la mort. La majoria dels casos greus de COVID-19 presenten un recompte baix de limfòcits i un recompte alt de leucòcits, i l’evidència acumulada suggereix que en un subgrup de pacients que presenten COVID-19 greu, pot haver-hi una resposta hiperinflamatoria que impulsa una hipercitoquinemia greu que pot estar, al menys en part, assenyalant la presència d’una disfunció endotelial subjacent. En aquest context, les dades disponibles suggereixen un paper pronòstic de la ràtio neutròfils-limfòcits (NLR) en diverses malalties inflamatòries i processos oncològics. Seguint aquest raonament, plantegem la hipòtesi que la NLR, com a marcador de disfunció endotelial, pot ser útil per identificar els pacients amb un mal pronòstic en els casos de COVID-19 hospitalitzats.


Altres estudis epidemiològics:

Eficàcia de la combinació de vacunes

Científicos franceses demuestran que la vacunación primaria con dos vacunas diferentes sería más eficaz que la vacunación con dos vacunas idénticas.

La percepció social de les vacunes contra la COVID-19

Aquest estudi de la UOC pretén conèixer l’opinió de la població espanyola i el personal assistencial professional sobre les vacunes de la COVID-19.

CombivacS

Assaig clínic dissenyat per avaluar la seguretat i immunogenicitat d’una dosi de la vacuna anomenada Comirnaty (Pfizer) en persones que han rebut prèviament una dosi de la vacuna Vaxcevria (AstraZeneca).

MOOD-COVID

MOOD-COVID pretén estudiar l’impacte de la pandèmia en la salut mental de les dones embarassades, les mares joves i els seus fills.

Estat emocional i espiritual d’adults en procés de dol per COVID-19

Aquest estudi pretén analitzar l’estat emocional i espiritual d’adults que hagin perdut alguna persona propera per COVID-19.

Projecte E-speranza-COVID19

Aquest estudi pretén demostrar l’eficàcia del Montelukast en pacients amb COVID-19 persistent per ajudar a millorar la seva qualitat de vida

MINDCOVID: salut mental en pandèmia

Aquest estudi pretén avaluar l’impacte en la salut mental i les necessitats associades a la COVID-19 a Espanya.

CIBERES UCI COVID

CIBERESUCICOVID és un estudi fonamental per a millorar l’atenció als pacients crítics per la COVID-19.

Projecte NAUTILUS

El projecte NAUTILUS pretén desenvolupar una plataforma d’intel·ligència artificial per identificar, predir i intervenir sobre els símptomes persistents en les persones que han patit la COVID-19.

Estudi ComCor: on s’infecten els francesos?

Aquest estudi pretén identificar els factors sociodemogràfics, els llocs freqüentats i els comportaments associats amb un major risc d’infecció per SARS-CoV-2.