Immunitat a la COVID-19 en professionals sanitaris

Determinar si la protecció contra la reinfecció és important per controlar les implicacions del personal sanitari durant la pandèmia a causa del seu continu contacte professional amb els pacients de COVID-19


Descripció de l’estudi:

 • Títol: Immunitat en professionals sanitaris: cohort COVID CATCentral.
 • Investigadors principals: Carlota Dobaño, Anna Ramírez-Morros, Selena Alonso, Josep Vidal-Alaball, Gemma Ruiz-Olalla, Marta Vidal, Rocío Rubio, Emma Cascant, Daniel Parras, Natalia Rodrigo Melero, Pau Serra, Carlo Carolis, Pere Santamaria, Anna Forcada, Jacobo Mendioroz, Ruth Aguilar, Gemma Moncunill i Anna Ruiz-Comellas.
 • Centres d’implementació: Institut Català de la Salut, l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i IDIAP Jordi Gol (IDIAP JG).
 • Població d’estudi: Treballadors sanitaris de la Gerència de la Catalunya Central (Bages, Berguedà, Anoia, Solsonès, Moianès i Osona) amb clínica suggestiva de COVID-19.
  – Criteris d’inclusió: S’inclouran als pacients amb clínica de COVID-19 i almenys una PCR o test d’antigen ràpid positiu.
  – Criteris d’exclusió: Pacients que no acceptin participar en l’estudi.
 • Tipus d’estudi: Estudi longitudinal prospectiu d’una cohort.
 • Disseny: Estudi longitudinal prospectiu d’un any de seguiment de la cohort COVID CATCentral.
 • Mètodes: S’estudiaran 122 professionals sanitaris d’Atenció Primària simptomàtics amb resultats positius de PCR per SARS-CoV-2 durant el període 10 de març al 10 d’abril. Es relacionaran les característiques clíniques amb els resultats serològics i d’immunitat cel·lular, recollides en mostres seqüencials mensuals i bimensuals respectivament. S’utilitzaran mostres de plasma seqüencials recollides des dels 4 mesos als 16 mesos després de l’aparició de símptomes.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Caracteritzar el perfil d’anticossos específics als antígens de SARS-CoV-2 i la immunitat cel·lular en mostres de sang recollides de forma prospectiva durant 12 mesos, per analitzar la cinètica, la magnitud i la durabilitat en relació a la clínica presentada durant la infecció.

Objectiu secundari: Descriure els factors immunològics associats a les diferents manifestacions clíniques de la infecció.

Més sobre aquest estudi:

Context científic: La resposta immunitària al virus SARS-CoV-2 amb generació d’anticossos (Ac) s’observa, en la majoria d’individus infectats, als 10-15 dies després de l’aparició de símptomes de la COVID-19. No obstant això, a causa de la recent aparició d’aquest virus a la població humana encara no se sap quant temps es mantindran aquestes Ac o si proporcionaran protecció contra la reinfecció.


Davant la possibilitat d’una prolongació de la pandèmia el fet de tenir coneixements d’immunitat, es traduiria en una estalvi econòmic de proves diagnòstiques i en evitar aïllaments innecessaris amb els impactes socioeconòmics derivats. A part, de la informació que aportarien a nivell farmacèutic en el tractament de pacients greus i en l’elaboració de vacunes.

Baixa
Fundacio Daniel Bravo1

Altres estudis sobre serologia:

Eficàcia de la combinació de vacunes

Científicos franceses demuestran que la vacunación primaria con dos vacunas diferentes sería más eficaz que la vacunación con dos vacunas idénticas.

Immunitat a la COVID-19 en professionals sanitaris

Determinar si hi ha protecció contra la reinfecció és important per controlar les implicacions del personal sanitari durant la pandèmia a causa del seu continu contacte professional amb els pacients de COVID-19.

Estudi COnV-ert, el plasma convalescent per frenar la COVID-19

L’administració precoç de plasma convalescent en persones majors de 50 anys amb malaltia COVID-19 lleu o moderada pot frenar la progressió de la malaltia i disminuir la […]

Screening serològic de SARS-CoV-2 a Andorra

Aquest estudi pretén calcular la prevalença d’anticossos contra el SARS-CoV-2 i ajudar a millorar la predicció de malalties infeccioses i incrementar la seguretat biològica al Principat d’Andorra.

Estudi SAPRIS-SERO

SAPRIS-SERO és un estudi que pretén estimar la seroprevalença de la infecció per SARS-CoV-2 en les cohorts epidemiològiques Constances, E3-E4N, Nutrinet-Santé i Elfe-Epipage2 a França.

CoViproteHCt

La identificació de veritables marcadors d’immunitat protectora permetrà identificar els individus, en particular a el personal sanitari que treballa amb pacients de COVID-19 i en altres àrees crítiques protegides de la reinfecció.

Estudi COVICAT

L’estudi COVICAT té per objectiu avaluar durant 12 mesos l’evolució de la incidència de la infecció de la població catalana pel coronavirus SARS-CoV-2.

Teràpia amb plasma convalescent i COVID-19

El plasma convalescent amb anticossos anti-SARS-CoV-2 sembla ser un enfocament molt prometedor en el context dels símptomes prolongats de COVID-19 en pacients incapaços de presentar una resposta humoral específica al SARS-CoV-2.

Estudi COVonco

Uneix-te a l’estudi COVonco i ajuda a entendre l’impacte de la COVID-19 a l’oncologia.

EpiCOV

La gran enquesta estadística sobre l’estat de salut i les condicions de vida dels ciutadans francesos en relació a l’actual pandèmia de coronavirus (Covid-19).