Dqopdj

Factors epigenètics que prediuen la gravetat de la COVID-19

Aquest estudi d’associació de tot l’epigenoma (EWAS) demostra que la dotació epigenètica de cada individu influeix en la gravetat de la malaltia COVID-19


Descripció de l’estudi:

  • Títol: Epigenome-wide association study of COVID-19 severity with respiratory failure.
  • Investigadors principals: Manel Esteller, Aurora Pujol, Manuel Castro de Moura,Veronica Davalos, Laura Planas Serra, Damiana Alvarez Errico, Carles Arribas, Montserrat Ruiz i et al.
  • Centres d’implementació: Catorze hospitals a Espanya.
  • Població d’estudi: 407 pacients confirmats de COVID-19 ≤ 61 anys d’edat i sense comorbiditats, dels quals 194 (47,7%) van tenir una simptomatologia lleu que no va implicar hospitalització i 213 (52,3%) van tenir un curs clínic greu que va requerir suport respiratori.
  • Tipus d’estudi: Estudi d’associació de tot l’epigenoma (EWAS).
  • Disseny: El conjunt de casos es va dividir en cohorts de descobriment (n = 207) i de validació (n = 200), equilibrades per a l’edat i el sexe dels individus. Es va analitzar l’estat de metilació de l’ADN de 850.000 llocs CpG en aquests pacients.
  • Mètodes: Les mostres de sang total i les dades clíniques de la població de l’estudi es van recollir entre el 7 de març de 2020 i el 14 de setembre de 2020.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Identificar loci de metilació de l’ADN candidats vinculats a la gravetat de la malaltia, en particular pel que fa a la insuficiència respiratòria.

Més sobre aquest estudi:

Antecedents: La COVID-19 té un ampli espectre de manifestacions clíniques, i la majoria dels subjectes infectats només mostren símptomes lleus o són asimptomàtics. El principal grup de pacients amb altes taxes de mortalitat està format per aquells amb insuficiència respiratòria greu associada a la síndrome de dificultat respiratòria aguda (SDRA) i a la pneumònia intersticial.

L’epigenètica, definida com l’estudi dels canvis en la funció dels gens que són heretables i que no impliquen un canvi en la seqüència de l’ADN, té un paper important en l’homeòstasi dels teixits.

El més important, en el cas de COVID-19, és el reconeixement que l’activitat del sistema immunitari adaptatiu, inclosa la de les cèl·lules B i T, és significativa per a la provisió d’immunitat preexistent al SARS-CoV-2. Això vol dir que la modificació epigenètica és un mecanisme potencialment poderós que determina el desenvolupament de símptomes greus. En aquest sentit, el panorama de la metilació de l’ADN és fonamental per a l’homeòstasi del sistema immunitari.

Fiqpf
Weofh


Altres estudis sobre genètica:

Holaaaaa

Factors genètics implicats en la COVID-19

Aquest estudi indica que variants de dues regions del genoma humà estan associades amb un major risc de desenvolupar insuficiència respiratòria en pacients amb infecció per SARS-CoV-2.

Anàlisi genètica de la SARS-CoV-2 a Armènia

Aquest estudi pretén analitzar genèticament el SARS-CoV-2 en la població armènia mitjançant la seqüenciació del genoma complet amb nanoporus.

Hola

Variacions genètiques en el receptor de la testosterona y COVID-19

L’estudi demostra que les variants en els receptors d’andrògens són un factor que influeix en la pitjor evolució d’alguns homes amb COVID-19.

Dna

Identificació de gens que prediguin la gravetat de la COVID-19

El projecte INMUNGEN-COV-2 té com a objectiu identificar gens que prediguin la gravetat de la COVID-19 en pacients sense patologies prèvies.

GEN-COVID, la influència de la genètica en la COVID-19

Com influeix la genètica de l’hoste en la susceptibilitat i la gravetat de la infecció? Més informació a GEN-COVID, un estudi de la COVID-19 sobre genètica.

Estudi EPICO

Un registre nacional per a l’estudi del comportament de la COVID-19 en els nens, el seu impacte en l’epidèmia mundial i les seves conseqüències en la població pediàtrica.