Incidència d’esdeveniments cardiovasculars i COVID-19

Aquest estudi pretén conèixer la incidència d’esdeveniments cardiovasculars associats a pacients COVID-19 positius i negatius a Catalunya


Descripció de l’estudi:

  • Títol: Incidència d’esdeveniments cardiovasculars en pacients COVID-19 a Catalunya.
  • Investigadora principal: Mª Teresa Alzamora Sas.
  • Centre d’implementació: Les dades de l’estudi provenen de la base de dades del SIDIAP (Sistema d’Informació pel desenvolupament de la Investigació en Atenció Primària) el qual compta amb 5,8 milions de ciutadans i 279 Equips d’Atenció Primària.
  • Població d’estudi: Població general mediterrània> 15 anys.
  • Tipus d’estudi: Estudi observacional.

Objectius de l’estudi:

Objectius principals:
(1) Conèixer la incidència d’esdeveniments vasculars: infart de miocardi, ictus, tromboembolisme pulmonar, trombosi venosa profunda i mortalitat vascular i global associada a pacients COVID-19 i no COVID-19 durant el primer semestre de l’any 2020.
(2) Comparar la incidència dels esdeveniments vasculars esmentats entre el primer semestre de l’any 2019 i el primer semestre de l’any 2020.
(3) Analitzar els factors de risc associats a la mateixa.

Més sobre aquest estudi:

Context científic: Tot i les nombroses publicacions existents, l’evidència sobre COVID-19 i esdeveniments cardiovasculars actualment és força inconsistent, pel fet que és una malaltia emergent. Entre altres coses, es produeix una resposta inflamatòria sistèmica (disfunció endotelial i microtrombosi) i hipercoagulabilitat (elevació D-dímer i fibrinogen). Aquesta inflamació incrementa el risc de ruptura de la placa arterioscleròtica i per tant aparició d’esdeveniments vasculars. És important valorar les complicacions cardiovasculars que poden contribuir a la mortalitat associada a aquesta pandèmia.

Valor afegit: Aquest estudi parteix de la hipòtesi que els pacients COVID-19 presenten una major incidència d’esdeveniments cardiovasculars respecte als pacients no COVID-19. Per tant, els resultats esperats són un augment d’esdeveniments vasculars en pacients COVID-19 respecte als no COVID-19.

D’altra banda, els resultats d’aquest estudi es podran aplicar per identificar els factors de risc associats a l’aparició d’un esdeveniment cardiovascular en persones amb la COVID-19 per poder fer una major prevenció davant de nous brots d’aquesta malaltia. A més, permetrà identificar les persones més susceptibles perquè es puguin beneficiar de mesures preventives o de diagnòstic precoç de manera efectiva i eficient.

Finalment, tindrà una gran rellevància, ja que conèixer la incidència real d’esdeveniments vasculars i els factors associats a la seva aparició, ajudarà a implementar estratègies de prevenció i maneig d’aquesta malaltia abans que es produeixin els esdeveniments vasculars.

Sidiap


Altres estudis epidemiològics:

Eficàcia de la combinació de vacunes

Científicos franceses demuestran que la vacunación primaria con dos vacunas diferentes sería más eficaz que la vacunación con dos vacunas idénticas.

La percepció social de les vacunes contra la COVID-19

Aquest estudi de la UOC pretén conèixer l’opinió de la població espanyola i el personal assistencial professional sobre les vacunes de la COVID-19.

CombivacS

Assaig clínic dissenyat per avaluar la seguretat i immunogenicitat d’una dosi de la vacuna anomenada Comirnaty (Pfizer) en persones que han rebut prèviament una dosi de la vacuna Vaxcevria (AstraZeneca).

MOOD-COVID

MOOD-COVID pretén estudiar l’impacte de la pandèmia en la salut mental de les dones embarassades, les mares joves i els seus fills.

Estat emocional i espiritual d’adults en procés de dol per COVID-19

Aquest estudi pretén analitzar l’estat emocional i espiritual d’adults que hagin perdut alguna persona propera per COVID-19.

Projecte E-speranza-COVID19

Aquest estudi pretén demostrar l’eficàcia del Montelukast en pacients amb COVID-19 persistent per ajudar a millorar la seva qualitat de vida

MINDCOVID: salut mental en pandèmia

Aquest estudi pretén avaluar l’impacte en la salut mental i les necessitats associades a la COVID-19 a Espanya.

CIBERES UCI COVID

CIBERESUCICOVID és un estudi fonamental per a millorar l’atenció als pacients crítics per la COVID-19.

Projecte NAUTILUS

El projecte NAUTILUS pretén desenvolupar una plataforma d’intel·ligència artificial per identificar, predir i intervenir sobre els símptomes persistents en les persones que han patit la COVID-19.

Estudi ComCor: on s’infecten els francesos?

Aquest estudi pretén identificar els factors sociodemogràfics, els llocs freqüentats i els comportaments associats amb un major risc d’infecció per SARS-CoV-2.