La microbiota nasofaríngia i el receptor ACE2 en la COVID-19

Quin és l’inici i la gravetat dels símptomes de COVID-19? Busquem la resposta en aquest estudi sobre el paper de la microbiota nasofaríngia i el receptor ACE2 en la població pediàtrica i adultaHas sentit parlar del receptor ACE2?

El receptor de l’enzim convertidor d’angiotensina 2 (ACE2) actua com el domini d’unió a receptor del complex Spike del virus de la SARS-CoV-2. Això permet l’adhesió viral, la fusió i l’entrada intracel·lular i la infecció amb COVID-19. El SARS-CoV-2 entra en les cèl·lules pulmonars a través d’aquest receptor. En aquest estudi s’avaluarà el paper del receptor ACE2 i la microbiota nasofaríngia per combatre la COVID-19.

El virus lliure de cèl·lules i fagocitat per macròfags pot propagar-se a altres òrgans i infectar les cèl·lules que expressen ACE2 en llocs locals, causant una lesió multiorgànica.

Descripció de l’estudi:

 • Títol: COVID-19 Onset and Severity in Children and Adults: Role of the Nasopharyngeal Microbiota and the Host ACE2 Receptor.
 • Investigadors principals: Pedro Brotons i Cristian Launes.
 • Co-investigators: Carmen Muñoz-Almagro, Iolanda Jordán, Victoria Fumadó i Desiré Henares.
 • Centres d’implementació: Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona (HSJD), Hospital Universitari Mútua de Terrassa (HUMT), Fundació per al Foment de la Investigació Biomèdica de la Comunitat València (FISABIO) i Universitat Internacional de Catalunya (UIC).
 • Població d’estudi:
  i. Objectiu 1: A les cohorts de casos, s’inclouen els nens de ≤ 18 anys que van assistir a HSJD i PCR-positiu per HCoV. En les cohorts de control, els nens de ≤ 18 anys atesos en HSJD i PCR-negatiu per HCoV.
  ii. Objectius 2 – 4: A les cohorts de casos, s’inclouen els subjectes amb símptomes clínics de COVID-19 (tos, dispnea, febre, fatiga) i PCR-positiu pel SARS-CoV-2, atesos en HSJD (nens de ≤ 18 anys) i HUMT (adults de ≥ 19 anys). En les cohorts de control, els subjectes amb sospita clínica de COVID-19 i PCR resulten negatius pel SARS-CoV-2 obtingut dins dels 7 dies des de l’aparició dels primers símptomes. Les proves serològiques també han de ser negatives en cas que els pediatres sol·licitin la prova.
 • Tipus d’estudi:
  i. Objectiu 1: Estudi retrospectiu de casos i controls d’un sol centre.
  ii. Objectius 2 – 4: Estudi prospectiu multicèntric de casos i controls.
 • Disseny:
  i. Objectiu 1: L’estudi es durà a terme en nens. Els casos i controls s’agruparan amb freqüència per edat, sexe i temps de mostreig.
  ii. Objectius 2 – 4: L’estudi es durà a terme en nens i adults. Els casos i controls s’agruparan per edat, sexe i temps de mostreig.
 • Mètodes:
  i. Objectiu 1: aspirats nasofaringis representatius d’infecció respiratòria baixa severa (n = 150), infecció respiratòria alta lleu (n = 150), i port asimptomàtic i estat de salut (n = 55).
  ii. Objectius 2 – 4:
  – Aspirats nasofaringis (participants de ≤ 18 anys) i hisops (participants de ≥ 19 anys) de tots els casos i controls a l’entrada de l’estudi.
  – Rentades broncoalveolars de casos severs de la COVID-19 admesos a l’UCI.
  – Mostres de saliva recollides amb hisops orals i / o aspiracions traqueals de casos greus de COVID-19 en el moment del reclutament, en el dia 7 i en la data d’alta de l’hospital.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: L’objectiu general d’aquest estudi és determinar les implicacions de la microbiota nasofaríngia i el receptor ACE2 en l’inici i la severitat de la COVID-19 en nens i adults.
(1) Comparar la composició, riquesa i diversitat de la microbiota nasofaríngia a nens a través de 3 estats respiratoris: infecció respiratòria baixa severa (causada per HCoV vs. no HCoV), infecció respiratòria alta lleu (causada per HCoV vs. no HCoV) , i infecció asimptomàtica (causada per HCoV vs. no HCoV) o estat saludable.
(2) Comparar la composició, riquesa i diversitat de la microbiota nasofaríngia en nens i adults amb COVID-19 confirmada per PCR i pacients sospitosos de COVID-19 però amb PCR negativa.
(3) Avaluar el valor de l’ACE2 quantificat per Western blot en mostres de saliva com a marcador pronòstic de la gravetat de COVID-19 i comparar la quantificació de l’ACE2 basada en ELISA i la quantificació per Western blot en la saliva dels pacients amb COVID- 19.
(4) Descriure i comparar les presentacions clíniques de la COVID-19 en nens i adults, i determinar els factors epidemiològics i moleculars de pronòstic de la gravetat de la COVID-19 en els dos grups.

Més sobre aquest estudi:

Kids Corona: La plataforma Kids Corona, que l’Hospital Sant Joan de Déu va posar en marxa el passat mes d’abril, segueix oferint respostes per comprendre millor la incidència, l’impacte i la capacitat de transmissió de la COVID-19 en nens i dones embarassades. És a dir, la plataforma reuneix diferents estudis de pediatria relacionats amb la COVID-19 per millorar el tractament, el resultat i la transmissió, per exemple en l’escola com en aquest estudi, de la població pediàtrica.

Altres projectes de Kids Corona:Susceptibility to COVID-19 in pediatric age: Study of cases and household contacts“, “SARS-CoV-2 seroconversion during the postoperative period in pediatric patients“, “Susceptibility to COVID-19 in pediatric age: Study of cases in school-like environments“,“Characterization of COVID-19 in the Pediatric Population: Study of Sero-surveillance and of Immunological and Biochemical Biomarkers of Disease Severity”,”Identifying SARS-CoV-2 in breast milk as a potential means of vertical transmission” i “COVID-Preg: Efficacy and Safety of Hydroxychloroquine in Preventing SARS-CoV-2 Infection and Severe COVID-19 Illness During Pregnancy”.

Sant Joan Compressio
Edu Mutua Terrassa Logo
Imagefisabologo Val
Uic Off 1


Altres estudis epidemiològics:

MINDCOVID: salut mental en pandèmia

Aquest estudi pretén avaluar l'impacte en la salut mental i les necessitats associades a la COVID-19 a Espanya.

CIBERES UCI COVID

CIBERESUCICOVID és un estudi fonamental per a millorar l'atenció als pacients crítics per la COVID-19.

Estudi COVonco

Uneix-te a l’estudi COVonco i ajuda a entendre l’impacte de la COVID-19 a l’oncologia.

Immunitat de la COVID-19 en professionals sanitaris

Determinar si hi ha protecció contra la reinfecció és important per controlar les implicacions del personal sanitari durant la pandèmia a causa del seu continu…

Caracterització clínica de pacients amb COVID-19 en Atenció Primària

Aquest estudi observacional retrospectiu pretén caracteritzar clínicament els pacients amb COVID-19 a l'Atenció Primària de Catalunya.

Prescripció d’antibiòtics durant la pandèmia de la COVID-19

Cal reforçar urgentment els enfocaments d'administració d'antimicrobians durant la pandèmia de la COVID-19. Aquest estudi avalua l'impacte de la COVID-19 en el consum d'antibiòtics

Baix pes en néixer, possible factor de risc de COVID-19 greu en adults

Estudi observacional prospectiu que mostra que haver nascut amb baix pes multiplica per tres el risc de tenir COVID-19 greu en menors de 70 anys

Resiliència i salut mental en temps de COVID-19

Estudi longitudinal per analitzar l'associació entre resiliència i psicopatologia en la població clínica de nens i adolescents en el període de confinament i als 3…

Factors pronòstics en pacients infectats per COVID-19

La determinació de les característiques clíniques, biològiques i radiològiques dels pacients amb sospita d'infecció per COVID-19 és clau per al tractament i l'aïllament dels contactes…

La pandèmia de la COVID-19 a Etiopía

Un estudi de cohort observacional prospectiva dissenyat per conèixer les característiques i el perfil de resultats dels pacients africans hospitalitzats per COVID-19.