Autoanticossos com a indicador d’un mal pronòstic de COVID-19

Aquest estudi demostra que el 10% dels pacients amb COVID-19 severa presenten anticossos neutralitzants contra la citocina interferó tipus 1


Paraules clau: COVID-19; subcutaneous interferon-beta 1b; type I IFN neutralizing autoantibodies; severity biomarkers

No només confirma la prevalença dels autoanticossos en un nombre important de pacients amb pitjor pronòstic, sinó que a més els correlacionen amb biomarcadors bioquímics ja en ús clínic, com la disminució de limfòcits o l’augment de la proteïna C-reactiva, i subratllen el valor predictiu d’aquests anticossos contra interferó.

Dra. AURORA Pujol

Descripció de l’estudi:

  • Títol: Neutralizing Autoantibodies to Type I IFNs in >10% of Patients with Severe COVID-19 Pneumonia Hospitalized in Madrid, Spain.
  • Investigadors principals: Aurora Pujol y Jesús Troya.
  • Co-investigadors: Paul Bastard, Laura Planas-Serra, Pablo Ryan, Montse Ruiz, María de Carranza, Juan Torres, Amalia Martínez, Laurent Abel i Jean-Laurent Casanova.
  • Centres d’implementació: Hospital Universitari Infanta Leonor de Madrid.
  • Població d’estudi: 47 pacients de COVID-19 amb pneumònia greu.
  • Tipus d’estudi: Estudi de cohort.
  • Mètodes: Van analitzar les mostres de sèrum/plasma emmagatzemades i les dades clíniques dels pacients de COVID-19 tractats per via subcutània amb IFN-beta-1b de març a maig de 2020.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Definir la prevalença d’autoanticossos neutralitzants de l’IFN tipus I en una cohort de pacients amb pneumònia greu per COVID-19 tractats amb IFN-beta-1b durant l’hospitalització i analitzar el seu impacte en diverses variables clíniques i resultats.

Més sobre aquest estudi:

Context científic: Des que el desembre del 2019 es va reportar el primer cas de pneumònia causada per SARS-CoV-2 a Wuhan, aquest virus ha infectat més de 79 milions de persones i ha estat el responsable d’almenys 1,7 milions de morts a tot el món. La majoria dels pacients infectats pel nou coronavirus no presenten símptomes o aquests són molt lleus, un 3% desenvolupa pneumònia, i un 0.3% evoluciona cap a estats més severs com la síndrome de distrès respiratori agut. No obstant això, els factors que determinen la severitat amb què un pacient desenvoluparà la malaltia segueixen sent desconeguts, desemmascarar-los pot ser clau per millorar el tractament i pronòstic de la malaltia.

Estudis previs, amb participació de la Dra. Aurora Pujol, genetista i professora ICREA de l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), han apuntat que la citocina interferó tipus 1 podria estar jugant un paper clau en el desenvolupament de les formes més severes de COVID- 19. Aquests estudis van mostrar que un 10% dels pacients amb formes greus de COVID-19 havien desenvolupat anticossos propis contra l’interferó. A més, estudis paral·lels van demostrar que mutacions en la via de senyalització d’aquesta citocina també estaven relacionades amb COVID-19 severa.

Altres estudis sobre immunologia:

Implicacions pronòstiques de la ràtio neutròfils-limfòcits en la COVID-19

Aquest estudi té com a objectiu determinar si la relació neutròfils-limfòcits (NLR) pot ser útil per al diagnòstic i el tractament de la COVID-19.

Puntuació de risc per predir la mortalitat hospitalària en COVID-19

La puntuació RIM, una eina senzilla i àmpliament disponible que pot ajudar a identificar els pacients amb risc de resultats fatals per COVID-19.

CoViproteHCt

La identificació de veritables marcadors d’immunitat protectora permetrà identificar els individus, en particular a el personal sanitari que treballa amb pacients de COVID-19 i en altres àrees crítiques protegides de la reinfecció.

Influència del sexe en els anticossos neutralitzants contra la SARS-CoV-2

Aquest estudi pretén determinar les diferències en l’evolució de la resposta immune en els mesos posteriors a la infecció per SARS-CoV-2 en homes i dones.

Teràpia amb plasma convalescent i COVID-19

El plasma convalescent amb anticossos anti-SARS-CoV-2 sembla ser un enfocament molt prometedor en el context dels símptomes prolongats de COVID-19 en pacients incapaços de presentar una resposta humoral específica al SARS-CoV-2.

Immune

Malalties autoimmunes i immunomediades i COVID-19 simptomàtica

Aquest estudi analitza si els pacients amb malalties autoimmunes i infecció per coronavirus tenen un menor risc de desenvolupar COVID greu.

Diseño Sin Título (3)

COV-Immunity

Ets immunosupressor? Contribueix a la comprensió de la cinètica de la immunització adaptativa contra la COVID-19 participant en l’estudi COV-Immunity.

Desenvolupament de teràpies basades en la resposta cel·lular del SARS-CoV-2

Aquest estudi pretén comprendre millor el funcionament de la resposta immunitària enfront el SARS COV-2 per proposar nous tractaments basats en la resposta cel·lular de l’organisme enfront de la COVID-19.